Koło nr 1 "Włóczykije" | KTG PTTK Wrocław

0

Diadem Polskich Gór

To makroregionalna odznaka turystyki kwalifikowanej, obowiązująca od 17 czerwca 2013 r. Celem odznaki jest popularyzacja turystyki górskiej i krajoznawczej oraz zachęcanie do systematycznego poznawania polskich gór. Odznakę uzyskuje się poprzez zdobycie najwyższych szczytów pasm i masywów górskich w Polsce w randze mezoregionów oraz wybranych mikroregionów, ujętych w załączonym wykazie. Okres zdobywania odznaki jest nieograniczony, można zaliczać do niej szczyty zdobyte przed datą ustanowienia odznaki. Podstawą weryfikacji odznaki jest książeczka wycieczek prowadzona przez zdobywającego w dowolnej formie. Oddział Wrocławski PTTK przygotował specjalną książeczkę jako propozycję dzienniczka wycieczek.

Regulamin i wykaz szczytów
Lista zdobywców

REGULAMIN ODZNAKI

§ 1
Odznaka DIADEM POLSKICH GÓR jest regionalną odznaką turystyki kwalifikowanej, o zasięgu makroregionalnym, ustanowioną przez Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Nadzór nad odznaką sprawuje Komisja Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK.
§ 2
Celem ustanowienia odznaki jest popularyzacja turystyki górskiej i krajoznawczej oraz zachęcanie do systematycznego poznawania polskich gór.
§ 3
Odznakę DIADEM POLSKICH GÓR może zdobywać każdy, bez względu na wiek i obywatelstwo.
§ 4
Zdobywając odznakę należy pamiętać o zasadach bezpiecznego i racjonalnego uprawiania turystyki górskiej oraz prawidłowego poruszania się na terenach objętych ochroną i w strefie nadgranicznej.
§ 5
Odznakę DIADEM POLSKICH GÓR uzyskuje się poprzez zdobycie najwyższych szczytów pasm i masywów górskich w Polsce (w randze mezoregionów oraz wybranych mikroregionów), ujętych w załączonym wykazie.
§ 6
Odznaka jest jednostopniowa.
§ 7
Kolejność zdobywania szczytów jest dowolna.
§ 8
1. Okres zdobywania odznaki jest nieograniczony.
2. Do odznaki zalicza się szczyty zdobyte przed dniem ustanowienia odznaki.
§ 9
Podstawą weryfikacji odznaki jest książeczka wycieczek prowadzona przez zdobywającego. Forma takiej książeczki może być dowolna, ale powinna zawierać:
– imię (imiona) i nazwisko zdobywającego, datę urodzenia, adres zamieszkania, telefon kontaktowy i/lub adres e-mail oraz posiadane uprawnienia,
– na kolejnych stronach potwierdzenia zdobycia poszczególnych szczytów z wpisaną nazwą szczytu i datą wycieczki; można również wpisać trasę wędrówki,
– miejsce na zbiorcze zestawienie wszystkich szczytów, które powinno zawierać numer strony, na której znajduje się potwierdzenie zdobycia danego szczytu,
– miejsce na weryfikację.
§ 10
1. Potwierdzeniem zdobycia danego szczytu może być: – fotografia zdobywającego zrobiona na szczycie (dopuszcza się przedstawienie zdjęć w formie elektronicznej),
– pieczątka najbliższego obiektu turystycznego lub innej instytucji, – bilet wstępu do obiektu udostępnionego do zwiedzania, – potwierdzenie z książeczki innej odznaki turystycznej.
2. Należy również uzyskać podpisy przodownika turystyki górskiej PTTK albo przewodnika górskiego z odpowiednimi uprawnieniami, wraz z podaniem numeru ważnej legitymacji przodownickiej lub przewodnickiej. Jeżeli nie będzie takiej możliwości, potwierdzeń dokona weryfikator.
§ 11
Przodownicy turystyki górskiej PTTK, przewodnicy górscy oraz przewodnicy GOT PTT są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania potwierdzeń osób uprawnionych, wymienionych w § 10 pkt. 2.
§ 12
1. Ubiegający się o odznakę DIADEM POLSKICH GÓR, po zebraniu potwierdzeń ze zdobycia wszystkich wymienionych szczytów, przedstawia książeczkę do weryfikacji Komisji Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK, 50-106 Wrocław, Rynek-Ratusz 11/12.
2. Zdobywający odznakę pokrywa ewentualne koszty przesyłek pocztowych związanych z weryfikacją odznaki.
§ 13
Po pozytywnym zweryfikowaniu książeczki przystawia się w oznaczonym miejscu pieczątkę stwierdzającą przyznanie odznaki DIADEM POLSKICH GÓR oraz pieczątkę Komisji Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK wraz z podpisem osoby upoważnionej do weryfikacji.
§ 14
1. Zweryfikowana książeczka jest legitymacją odznaki DIADEM POLSKICH GÓR, uprawnia do jej nabycia i noszenia.
2. Odznakę nabywa się w Oddziale Wrocławskim PTTK za okazaniem zweryfikowanej książeczki.
§ 15
1. Zdobywca odznaki DIADEM POLSKICH GÓR wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, wymaganych przy weryfikacji odznaki oraz na potrzeby ewidencji jej zdobywców, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie odpowiednimi przepisami o ochronie danych osobowych.
2. Zdobywca odznaki wyraża zgodę na publikację w panteonie zdobywców swojego imienia i nazwiska, kraju i miejscowości zamieszkania, daty zdobycia odznaki oraz fotografii, jeśli ją dostarczy.
2. Zdobywca odznaki może w formie pisemnej nie wyrazić zgody na publikację swoich wyżej wymienionych danych osobowych.
§ 16
Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji niniejszego regulaminu, rozstrzyga Komisja Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK.
§ 17
Wszelkie materiały i informacje związane z odznaką DIADEM POLSKICH GÓR można uzyskać w Oddziale Wrocławskim PTTK, 50-106 Wrocław, Rynek-Ratusz 11/12.
§ 18
Osoby, które rozpoczęły zdobywanie odznaki przed dniem 17 września 2018 r., mogą kontynuować jej zdobywanie według ówczesnego wykazu szczytów.
§ 19
W przypadku chęci ponownego zdobywania odznaki DIADEM POLSKICH GÓR zalicza się szczyty zdobyte od dnia ostatniej weryfikacji odznaki.
§ 20
Regulamin odznaki DIADEM POLSKICH GÓR został uchwalony na posiedzeniu Zarządu Oddziału Wrocławskiego PTTK w dniu 17 czerwca 2013 r. i obowiązuje od daty jego uchwalenia, wraz ze zmianami uchwalonymi w dniu 17 września 2018 r.

← Powrót