Koło nr 1 "Włóczykije" | KTG PTTK Wrocław

0

Korona Sudetów

KORONA SUDETÓW to odznaka turystyczna, której nadrzędnym celem jest zachęta do uprawiania turystyki górskiej w Sudetach, do stopniowego i systematycznego ich odkrywania i poznawania. Na pewno nie należy jej traktować jako „wyroczni”, orzekającej które szczyty są faktycznie najwyższe w poszczególnych pasmach górskich Sudetów. Gdy powstawała, wzorowano się na ogólnodostępnych materiałach, takich jak mapy, atlasy i przewodniki. Nie było jeszcze wtedy zbyt głośno o kontrowersjach dotyczących wysokości najwyższych szczytów niektórych pasm sudeckich.
KORONA SUDETÓW stała się zatem jednym z przyczynków do dyskusji i być może pretekstem do przeprowadzania coraz to bardziej profesjonalnych badań i pomiarów. Dziś już nasza wiedza w tej materii jest o wiele większa i okazuje się, że wysokości ponad połowy szczytów do odznaki różnią się od tych dotychczas podawanych. Możemy też niemal z całą pewnością stwierdzić, że najwyższymi szczytami są:
w Górach Kaczawskich: Maślak – Folwarczna (723 m),
w Górach Bardzkich: Szeroka Góra (766 m),
w Górach Bystrzyckich: tzw. Jagodna Północna (985 m).
Mimo tego, wykaz szczytów do KORONY SUDETÓW nie zostanie zmieniony i będzie traktowany jako swoista tradycja.
Zachęcamy zatem do zdobycia wyżej wymienionych szczytów. Są one dostępne. Liczymy, że kiedyś i na nie zostaną poprowadzone szlaki turystyczne, a może nawet staną na nich wieże widokowe…

Dużo radości i satysfakcji ze zdobywania KORONY SUDETÓW oraz do zobaczenia na sudeckich szlakach!
Radosław Jan Tokarz

Regulamin i wykaz szczytów
Lista zdobywców – chronologiczna
Lista zdobywców – alfabetyczna

REGULAMIN ODZNAKI

§ 1
Odznaka KORONA SUDETÓW jest regionalną odznaką turystyki kwalifikowanej, o zasięgu międzynarodowym, ustanowioną przez Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Nadzór nad odznaką sprawuje Komisja Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK.

§ 2
Celem ustanowienia odznaki KORONA SUDETÓW jest popularyzacja turystyki górskiej w Sudetach (zarówno w kraju, jak i poza jego granicami), poznawanie ich walorów przyrodniczych i krajoznawczych, zwłaszcza na terenach mniej znanych i odwiedzanych.

§ 3
Odznakę KORONA SUDETÓW może zdobywać każdy, bez względu na wiek i obywatelstwo.

§ 4
Odznaka jest jednostopniowa.

§ 5
Odznakę KORONA SUDETÓW uzyskuje się poprzez zdobycie najwyższych szczytów poszczególnych pasm i masywów górskich w Sudetach (niezależnie od granic państwowych) wg załączonego wykazu, z uwzględnieniem zasad bezpiecznego i racjonalnego uprawiania turystyki górskiej oraz prawidłowego poruszania się na terenach objętych ochroną i poza granicami kraju.

§ 6
Kolejność zdobywania szczytów jest dowolna.

§ 7
Do odznaki zalicza się szczyty zdobywane od dnia 1 maja 2001 r., tj. od daty wejścia w życie regulaminu odznaki. Okres zdobywania odznaki jest nieograniczony.

§ 8
Potwierdzenia zdobycia poszczególnych szczytów dokonuje się w Książeczce Odznaki KORONA SUDETÓW poprzez przybicie na pustych stronach pieczątki najbliższego obiektu turystycznego lub innej instytucji, a w zamieszczonej tabeli potwierdzeń wpisanie daty wejścia na dany szczyt i uzyskanie podpisu przodownika turystyki górskiej PTTK, mającego uprawnienia na Sudety, albo przewodnika sudeckiego, wraz z podaniem numeru ważnej legitymacji przodownickiej lub przewodnickiej (jeżeli nie będzie takiej możliwości, potwierdzeń dokona weryfikator). Potwierdzeniem może być także fotografia zdobywającego zrobiona na szczycie (dopuszcza się przedstawienie zdjęć w formie elektronicznej), bilet wstępu do obiektu udostępnionego do zwiedzania lub potwierdzenie z książeczki innej odznaki turystycznej.

§ 9
Przodownicy turystyki górskiej PTTK, przewodnicy górscy oraz przewodnicy GOT PTT są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania potwierdzeń osób uprawnionych, wymienionych w § 8.

§ 10
Ubiegający się o odznakę KORONA SUDETÓW, po zebraniu potwierdzeń ze zdobycia wszystkich wymienionych szczytów, przedstawia książeczkę do weryfikacji Komisji Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK, 50-106 Wrocław, Rynek-Ratusz 11/12. Zdobywający odznakę pokrywa ewentualne koszty przesyłek pocztowych związanych z weryfikacją odznaki.

§ 11
Po pozytywnym zweryfikowaniu książeczki przystawia się w oznaczonym miejscu pieczątkę stwierdzającą przyznanie odznaki KORONA SUDETÓW oraz pieczątkę Komisji Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK, wraz z podpisem osoby upoważnionej do weryfikacji.

§ 12
Zweryfikowana książeczka jest legitymacją odznaki KORONA SUDETÓW, uprawnia do jej nabycia i noszenia.

§ 13
Odznakę nabywa się w Oddziale Wrocławskim PTTK za okazaniem zweryfikowanej książeczki.

§ 14
Zdobywca odznaki KORONA SUDETÓW wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, wymaganych przy weryfikacji odznaki oraz na potrzeby ewidencji jej zdobywców, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie odpowiednimi przepisami o ochronie danych osobowych.

§ 15
Zdobywca odznaki KORONA SUDETÓW wyraża zgodę na publikację w panteonie zdobywców swojego imienia i nazwiska, kraju i miejscowości zamieszkania, daty zdobycia odznaki oraz fotografii, jeśli ją dostarczy.

§ 16
Zdobywca odznaki może w formie pisemnej nie wyrazić zgody na publikację swoich danych osobowych, wymienionych w § 15.

§ 17
W przypadku chęci ponownego zdobywania odznaki KORONA SUDETÓW zalicza się szczyty zdobyte od dnia ostatniej weryfikacji odznaki.

§ 18
Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji niniejszego regulaminu, rozstrzyga Komisja Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK.

§ 19
Wszelkie materiały i informacje związane z odznaką KORONA SUDETÓW można uzyskać w Oddziale Wrocławskim PTTK, 50-106 Wrocław, Rynek-Ratusz 11/12.

§ 20
Regulamin odznaki został uchwalony na posiedzeniu Zarządu Oddziału Wrocławskiego PTTK w dniu 26 marca 2001 r. oraz na posiedzeniu Prezydium Zarządu Głównego PTTK w dniu 19 kwietnia 2001 r. i obowiązuje od dnia 1 maja 2001 r., wraz z poprawkami uchwalonymi przez Zarząd Oddziału Wrocławskiego PTTK w dniach 17 stycznia 2011 r., 16 września 2013 r. i 19 listopada 2018 r.

MAPKA POGLĄDOWA PASM I MASYWÓW GÓRSKICH W SUDETACH Legenda:

Sudety Zachodnie (Západní Sudety) 1. Lužické hory (Zittauer Gebirge) 2. Ještědsko-kozákovský hřbet 3. Góry Izerskie (Jizerské hory) 4. Karkonosze (Krkonoše) 5. Rudawy Janowickie 6. Góry Kaczawskie Sudety Środkowe (Střední Sudety) 7. Jestřebí hory 8. Góry Kamienne 9. Góry Wałbrzyskie 10. Góry Sowie 11. Góry Bardzkie 12. Góry Stołowe 13. Góry Bystrzyckie 14. Orlické hory (Góry Orlickie) Sudety Wschodnie (Východní Sudety) 15. Rychlebské hory (Góry Złote i Bialskie) 16. Masyw Śnieżnika (Králický Snežník) 17. Zábřežská vrchovina 18. Hanušovická vrchovina 19. Hrubý Jeseník 20. Zlatohorská vrchovina (Góry Opawskie) 21. Nízký Jeseník Przedgórze Sudeckie (Sudetské podhůří) 22. Masyw Ślęży

Książeczki Odznaki Korona Sudetów można nabyć lub zamówić (np. jako przesyłkę za zaliczeniem pocztowym) w Biurze Programowym Oddziału Wrocławskiego PTTK, 50-106 Wrocław, Rynek-Ratusz 11/12 (III piętro), tel. 71 343 03 44, 343 30 44, e-mail: biuro@pttk.wroclaw.pl.

Z okazji podwójnego jubileuszu 10-lecia “Korony Sudetów” oraz 50-ciu wycieczek z cyklu “Zdobywamy Koronę Sudetów” została wydana specjalna monografia. W opracowaniu zawarte są m. in. historia powstania i propagowania odznaki, wybrane wspomnienia uczestników imprez Komisji Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK, lista zdobywców odznaki, nieco statystyki oraz zdjęcia grupowe z wycieczek. Książkę można nabyć lub zamówić w Biurze Programowym Oddziału Wrocławskiego PTTK (Rynek-Ratusz 11/12 (III piętro), 50-106 Wrocław, e-mail: biuro@pttk.wroclaw.pl, tel. 71 343 30 44, w cenie 35 zł.

← Powrót