Koło nr 1 "Włóczykije" | KTG PTTK Wrocław

0

Korona Sudetów

To regionalna odznaka turystyki kwalifikowanej, istniejąca od 1 maja 2001 r. Powstała z inicjatywy działaczy Komisji Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK jako jedna z propozycji popularyzacji turystyki górskiej na terenie Dolnego Śląska oraz sąsiadujących z nim regionów leżących w Sudetach. Odznaka przyznawana jest za zdobycie 22 najwyższych szczytów sudeckich pasm i masywów górskich, zarówno po stronie polskiej, jak i czeskiej oraz niemieckiej. Zdobywać ją można przez dowolnie długi okres, a potwierdzenia gromadzi się w specjalnej książeczce. Korona Sudetów cieszy się coraz większą popularnością. Zachęcamy do jej zdobywania wszystkich turystów!

Regulamin i wykaz szczytów
Lista zdobywców – chronologiczna
Lista zdobywców – alfabetyczna

REGULAMIN ODZNAKI

§ 1
Odznaka KORONA SUDETÓW jest odznaką regionalną Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Nadzór nad nią sprawuje Komisja Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK.
§ 2
Celem ustanowienia odznaki KORONA SUDETÓW jest popularyzacja turystyki górskiej w Sudetach (zarówno w kraju, jak i poza jego granicami), poznawanie ich walorów przyrodniczych i krajoznawczych, zwłaszcza na terenach mniej znanych i odwiedzanych.
§ 3
Odznaka jest jednostopniowa.
§ 4
Odznakę KORONA SUDETÓW uzyskuje się poprzez zdobycie najwyższych szczytów poszczególnych pasm i masywów górskich w Sudetach (niezależnie od granic państwowych) wg załączonego wykazu, z uwzględnieniem zasad bezpiecznego uprawiania turystyki górskiej oraz prawidłowego poruszania się na terenach objętych ochroną i poza granicami kraju.
§ 5
Kolejność zdobywania szczytów jest dowolna.
§ 6
Do odznaki zalicza się szczyty zdobywane od 1 maja 2001 r., tj. od daty wejścia w życie regulaminu odznaki.
Okres zdobywania odznaki jest nieograniczony.
§ 7
Potwierdzenia zdobycia poszczególnych szczytów dokonuje się w Książeczce Odznaki KORONA SUDETÓW poprzez przybicie na pustych stronach pieczątki najbliższego obiektu turystycznego lub innej instytucji, a w zamieszczonej tabeli potwierdzeń wpisanie daty wejścia na dany szczyt i uzyskanie podpisu przodownika turystyki górskiej PTTK, mającego uprawnienia na Sudety, albo przewodnika sudeckiego, wraz z podaniem numeru ważnej legitymacji przodownickiej lub przewodnickiej. Potwierdzeniem zdobycia danego szczytu może być także fotografia lub potwierdzenie z książeczki innej odznaki turystycznej.
§ 8
Przodownicy turystyki górskiej PTTK oraz przewodnicy górscy są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania potwierdzeń.
§ 9
Ubiegający się o odznakę KORONA SUDETÓW po zebraniu potwierdzeń potwierdzeń ze zdobycia wszystkich wymienionych szczytów przedstawia książeczkę do weryfikacji Komisji Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK, 50-106 Wrocław, Rynek-Ratusz 11/12. Jeśli przesyła się książeczkę pocztą, należy dołączyć zaadresowaną kopertę zwrotną ze znaczkiem pocztowym.
§ 10
Po pozytywnym zweryfikowaniu książeczki przystawia się w oznaczonym miejscu pieczątkę stwierdzającą przyznanie odznaki KORONA SUDETÓW oraz pieczątkę Komisji Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK, wraz z podpisem osoby upoważnionej do weryfikacji.
§ 11
Zweryfikowana książeczka jest legitymacją odznaki KORONA SUDETÓW, uprawnia do jej nabycia i noszenia.
§ 12
Odznakę nabywa się w Oddziale Wrocławskim PTTK za okazaniem zweryfikowanej książeczki.
§ 13
Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji powyższego regulaminu, rozstrzyga Komisja Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK.
§ 14
Wszelkie materiały i informacje związane z odznaką KORONA SUDETÓW można uzyskać w Oddziale Wrocławskim PTTK, 50-106 Wrocław, Rynek-Ratusz 11/12.
§ 15
Regulamin odznaki został uchwalony na posiedzeniu Zarządu Oddziału Wrocławskiego PTTK w dniu 26 marca 2001 r. oraz na posiedzeniu Prezydium Zarządu Głównego PTTK w dniu 19 kwietnia 2001 r. i obowiązuje od dnia 1 maja 2001 r., wraz z poprawkami uchwalonymi przez Zarząd Oddziału Wrocławskiego PTTK w dniach 17 stycznia 2011 r. i 16 września 2013 r.
MAPKA POGLĄDOWA PASM I MASYWÓW GÓRSKICH W SUDETACH

Legenda:

Sudety Zachodnie (Západní Sudety)
1. Lužické hory (Zittauer Gebirge)
2. Ještědsko-kozákovský hřbet
3. Góry Izerskie (Jizerské hory)
4. Karkonosze (Krkonoše)
5. Rudawy Janowickie
6. Góry Kaczawskie
Sudety Środkowe (Střední Sudety)
7. Jestřebí hory
8. Góry Kamienne
9. Góry Wałbrzyskie
10. Góry Sowie
11. Góry Bardzkie
12. Góry Stołowe
13. Góry Bystrzyckie
14. Orlické hory (Góry Orlickie)
Sudety Wschodnie (Východní Sudety)
15. Rychlebské hory (Góry Złote i Bialskie)
16. Masyw Śnieżnika (Králický Snežník)
17. Zábřežská vrchovina
18. Hanušovická vrchovina
19. Hrubý Jeseník
20. Zlatohorská vrchovina (Góry Opawskie)
21. Nízký Jeseník
Przedgórze Sudeckie (Sudetské podhůří)
22. Masyw Ślęży

Książeczki Odznaki Korona Sudetów można nabyć lub zamówić (np. jako przesyłkę za zaliczeniem pocztowym) w Biurze Programowym Oddziału Wrocławskiego PTTK, 50-106 Wrocław, Rynek-Ratusz 11/12 (III piętro), tel. 71 343 03 44, 343 30 44, e-mail: biuro@pttk.wroclaw.pl.


Z okazji podwójnego jubileuszu 10-lecia “Korony Sudetów” oraz 50-ciu wycieczek z cyklu “Zdobywamy Koronę Sudetów” została wydana specjalna monografia. W opracowaniu zawarte są m. in. historia powstania i propagowania odznaki, wybrane wspomnienia uczestników imprez Komisji Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK, lista zdobywców odznaki, nieco statystyki oraz zdjęcia grupowe z wycieczek. Książkę można nabyć lub zamówić w Biurze Programowym Oddziału Wrocławskiego PTTK (Rynek-Ratusz 11/12 (III piętro), 50-106 Wrocław, e-mail: biuro@pttk.wroclaw.pl, tel. 71 343 30 44, w cenie 35 zł.

← Powrót