Koło nr 1 "Włóczykije" | KTG PTTK Wrocław

0

Sudecki Włóczykij

To regionalna odznaka turystyki kwalifikowanej, która obowiązuje od 17 stycznia 2011 r. Celem odznaki jest zachęcanie do systematycznego poznawania Sudetów, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Aby zdobyć odznakę, należy zdobyć Koronę Sudetów (przy czym obie odznaki można zdobywać równocześnie) oraz zdobyć sto szczytów ujętych w specjalnym wykazie, wybranych pod względem walorów przyrodniczych, krajoznawczych i widokowych. Okres zdobywania odznaki jest nieograniczony, można zaliczać do niej szczyty zdobyte przed datą ustanowienia odznaki. Podstawą weryfikacji odznaki jest książeczka wycieczek prowadzona przez zdobywającego w dowolnej formie. Oddział Wrocławski PTTK oferuje specjalną książeczkę jako propozycję dzienniczka wycieczek.

Regulamin i wykaz szczytów
Lista zdobywców

REGULAMIN ODZNAKI

§ 1
Odznaka SUDECKI WŁÓCZYKIJ jest regionalną odznaką turystyki kwalifikowanej, o zasięgu międzynarodowym, ustanowioną przez Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Nadzór nad odznaką sprawuje Komisja Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK.

§ 2
Celem ustanowienia odznaki SUDECKI WŁÓCZYKIJ jest popularyzacja turystyki górskiej i krajoznawczej w Sudetach oraz zachęcanie do systematycznego poznawania całych Sudetów, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.

§ 3
Odznakę SUDECKI WŁÓCZYKIJ może zdobywać każdy, bez względu na wiek i obywatelstwo.

§ 4
Zdobywając odznakę należy pamiętać o zasadach bezpiecznego i racjonalnego uprawiania turystyki górskiej oraz zasadach prawidłowego poruszania się na terenach objętych ochroną i w strefach nadgranicznych.

§ 5
1. Odznaka SUDECKI WŁÓCZYKIJ posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty.
2. Na stopień brązowy należy zdobyć 20 szczytów spośród 100 ujętych w załączonym wykazie oraz zdobyć odznakę KORONA SUDETÓW.
3. Na stopnie srebrny i złoty należy zdobyć pozostałych 80 szczytów z wykazu, po 40 na każdy stopień.

§ 6
1. Kolejność zdobywania szczytów jest dowolna.
2. Szczyty do odznaki zostały wybrane pod względem walorów przyrodniczych, geologicznych, geomorfologicznych, historycznych, krajoznawczych i widokowych.

§ 7
1. Okres zdobywania poszczególnych stopni odznaki jest nieograniczony.
2. Do odznaki zalicza się szczyty zdobyte przed dniem ustanowienia odznaki.

§ 8
Podstawą weryfikacji odznaki jest książeczka wycieczek prowadzona przez zdobywającego. Forma takiej książeczki może być dowolna, ale powinna zawierać:
– imię (imiona) i nazwisko zdobywającego, datę urodzenia, adres zamieszkania, telefon kontaktowy i/lub adres e-mail, posiadane uprawnienia oraz numer weryfikacyjny zdobytej odznaki KORONA SUDETÓW (w przypadku przedstawienia do weryfikacji książeczek obu odznak, numer wpisze weryfikator),
– na kolejnych stronach potwierdzenia zdobycia poszczególnych szczytów z wpisaną nazwą szczytu i datą wycieczki; można również wpisać trasę wędrówki,
– miejsce na zbiorcze zestawienie wszystkich szczytów, które powinno zawierać numer strony, na której znajduje się potwierdzenie zdobycia danego szczytu,
– miejsce na weryfikację.

§ 9
1. Potwierdzeniem zdobycia danego szczytu może być:
– fotografia zdobywającego zrobiona na szczycie (dopuszcza się przedstawienie zdjęć w formie elektronicznej),
– pieczątka najbliższego obiektu turystycznego lub innej instytucji,
– bilet wstępu do obiektu udostępnionego do zwiedzania,
– potwierdzenie z książeczki innej odznaki turystycznej.
2. Należy również uzyskać podpisy przodownika turystyki górskiej PTTK, mającego uprawnienia na Sudety, albo przewodnika sudeckiego, wraz z podaniem numeru ważnej legitymacji przodownickiej lub przewodnickiej. Jeżeli nie będzie takiej możliwości, potwierdzeń dokona weryfikator.

§ 10
Przodownicy turystyki górskiej PTTK, przewodnicy górscy oraz przewodnicy GOT PTT są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania potwierdzeń osób uprawnionych, wymienionych w § 9 pkt. 2.

§ 11
1. Ubiegający się o odznakę SUDECKI WŁÓCZYKIJ, po zebraniu potwierdzeń ze zdobycia odpowiedniej liczby szczytów do danego stopnia, przedstawia książeczkę do weryfikacji Komisji Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK, 50-106 Wrocław, Rynek-Ratusz 11/12.
2. Zdobywający odznakę pokrywa koszty przesyłek pocztowych związanych z weryfikacją odznaki.

§ 12
Po pozytywnym zweryfikowaniu książeczki przystawia się w oznaczonym miejscu pieczątkę stwierdzającą przyznanie odznaki SUDECKI WŁÓCZYKIJ w odpowiednim stopniu oraz pieczątkę Komisji Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK, wraz z podpisem osoby upoważnionej do weryfikacji.

§ 13
1. Zweryfikowana książeczka jest legitymacją odznaki SUDECKI WŁÓCZYKIJ, uprawnia do jej nabycia i noszenia.
2. Odznakę poszczególnych stopni nabywa się w Oddziale Wrocławskim PTTK za okazaniem zweryfikowanej książeczki.

§ 14
1. Zdobywca odznaki SUDECKI WŁÓCZYKIJ wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, wymaganych przy weryfikacji odznaki oraz na potrzeby ewidencji jej zdobywców, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie odpowiednimi przepisami o ochronie danych osobowych.
2. Zdobywca odznaki wyraża zgodę na publikację w panteonie zdobywców swojego imienia i nazwiska, kraju i miejscowości zamieszkania, daty zdobycia odznaki oraz fotografii, jeśli ją dostarczy.

§ 15
Zdobywca odznaki może w formie pisemnej nie wyrazić zgody na publikację swoich danych osobowych, wymienionych w § 14.

§ 16
W przypadku chęci ponownego zdobywania odznaki SUDECKI WŁÓCZYKIJ zalicza się szczyty zdobyte od dnia ostatniej weryfikacji odznaki w stopniu złotym.

§ 17
Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji niniejszego regulaminu, rozstrzyga Komisja Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK.

§ 18
Wszelkie materiały i informacje związane z odznaką SUDECKI WŁÓCZYKIJ można uzyskać w Oddziale Wrocławskim PTTK, 50-106 Wrocław, Rynek-Ratusz 11/12.

§ 19
Osoby, które rozpoczęły zdobywanie odznaki przed dniem 15 stycznia 2018 r., mogą kontynuować jej zdobywanie według ówczesnego wykazu szczytów.

§ 20
Regulamin odznaki SUDECKI WŁÓCZYKIJ został uchwalony na posiedzeniu Zarządu Oddziału Wrocławskiego PTTK w dniu 17 stycznia 2011 r. i obowiązuje od daty jego uchwalenia, wraz ze zmianami uchwalonymi w dniach 18 listopada 2013 r., 15 stycznia 2018 r. i 16 września 2019 r.

← Powrót