Koło nr 1 "Włóczykije" | KTG PTTK Wrocław

0

Sudecki Włóczykij

To regionalna odznaka turystyki kwalifikowanej, która obowiązuje od 17 stycznia 2011 r. Celem odznaki jest zachęcanie do systematycznego poznawania Sudetów, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Aby zdobyć odznakę, należy zdobyć Koronę Sudetów (przy czym obie odznaki można zdobywać równocześnie) oraz zdobyć sto szczytów ujętych w specjalnym wykazie, wybranych pod względem walorów przyrodniczych, krajoznawczych i widokowych. Okres zdobywania odznaki jest nieograniczony, można zaliczać do niej szczyty zdobyte przed datą ustanowienia odznaki. Podstawą weryfikacji odznaki jest książeczka wycieczek prowadzona przez zdobywającego w dowolnej formie. Oddział Wrocławski PTTK oferuje specjalną książeczkę jako propozycję dzienniczka wycieczek.

Regulamin i wykaz szczytów
Lista zdobywców

REGULAMIN ODZNAKI

§ 1
Odznaka SUDECKI WŁÓCZYKIJ jest odznaką regionalną Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Nadzór nad nią sprawuje Komisja Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK.

§ 2
Celem ustanowienia odznaki SUDECKI WŁÓCZYKIJ jest popularyzacja turystyki górskiej i krajoznawczej w Sudetach oraz zachęcanie do systematycznego poznawania Sudetów, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.

§ 3
Odznakę SUDECKI WŁÓCZYKIJ może zdobywać każdy, bez względu na wiek i obywatelstwo.

§ 4
Zdobywając odznakę należy pamiętać o zasadach bezpiecznego i racjonalnego uprawiania turystyki górskiej oraz zasadach prawidłowego poruszania się na terenach objętych ochroną i w strefach nadgranicznych.

§ 5
1. Odznaka SUDECKI WŁÓCZYKIJ posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty.
2. Na stopień brązowy należy zdobyć 20 szczytów spośród 100 ujętych w załączonym wykazie oraz zdobyć odznakę KORONA SUDETÓW.
3. Na stopnie srebrny i złoty należy zdobyć pozostałych 80 szczytów z wykazu, po 40 na każdy stopień.

§ 6
1. Kolejność zdobywania szczytów jest dowolna.
2. Szczyty do odznaki zostały wybrane pod względem walorów przyrodniczych, geologicznych, geomorfologicznych,historycznych, krajoznawczych i widokowych

§ 7
1. Okres zdobywania poszczególnych stopni odznaki jest nieograniczony.
2. Do odznaki zalicza się szczyty zdobyte przed dniem ustanowienia odznaki.

§ 8
Podstawą weryfikacji odznaki jest książeczka wycieczek prowadzona przez zdobywającego. Forma takiej książeczki może być dowolna, ale powinna zawierać:
– imię (imiona) i nazwisko zdobywającego, datę urodzenia, adres zamieszkania, telefon kontaktowy i/lub adres, e-mail, posiadane uprawnienia oraz numer weryfikacyjny zdobytej odznaki KORONA SUDETÓW (w przypadku przedstawienia do weryfikacji książeczek obu odznak, numer wpisze weryfikator),
– na kolejnych stronach potwierdzenia zdobycia poszczególnych szczytów z wpisaną nazwą szczytu i datą wycieczki; można również wpisać trasę wędrówki,
– miejsce na zbiorcze zestawienie wszystkich szczytów, które powinno zawierać numer strony, na której znajduje się potwierdzenie zdobycia danego szczytu,
– miejsce na weryfikację.

§ 9
1. Potwierdzeniem zdobycia danego szczytu może być:
– fotografia zdobywającego zrobiona na szczycie (dopuszcza się przedstawienie zdjęć w formie elektronicznej),
– pieczątka najbliższego obiektu turystycznego lub innej instytucji,
– bilet wstępu do obiektu udostępnionego do zwiedzania,
– potwierdzenie z książeczki innej odznaki turystycznej.
2.Należy również uzyskać podpisy przodownika turystyki górskiej PTTK, mającego uprawnienia na Sudety, albo przewodnika sudeckiego, wraz z podaniem numeru ważnej legitymacji przodownickiej lub przewodnickiej

§ 10
Przodownicy turystyki górskiej PTTK oraz przewodnicy górscy są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania potwierdzeń osób uprawnionych, wymienionych w par. 9 pkt. 2

§ 11
Ubiegający się o odznakę SUDECKI WŁÓCZYKIJ, po zebraniu potwierdzeń ze zdobycia wszystkich wymienionych szczytów, przedstawia książeczkę do weryfikacji Komisji Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK, 50-106 Wrocław, Rynek-Ratusz 11/12. Jeśli przesyła się książeczkę pocztą, należy dołączyć zaadresowaną kopertę zwrotną ze znaczkiem pocztowym.

§ 12
Po pozytywnym zweryfikowaniu książeczki przystawia się w oznaczonym miejscu pieczątkę stwierdzającą przyznanie odznaki SUDECKI WŁÓCZYKIJ oraz pieczątkę Komisji Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK wraz z podpisem osoby upoważnionej do weryfikacji.

§ 13
Zweryfikowana książeczka jest legitymacją odznaki SUDECKI WŁÓCZYKIJ, uprawnia do jej nabycia i noszenia oraz używania tytułu „Sudeckiego Włóczykija”.

§ 14
Odznakę nabywa się w Oddziale Wrocławskim PTTK za okazaniem zweryfikowanej książeczki.

§ 15
Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji niniejszego regulaminu, rozstrzyga Komisja Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK.

§ 16
Wszelkie materiały i informacje związane z odznaką SUDECKI WŁÓCZYKIJ można uzyskać w Oddziale Wrocławskim PTTK, 50-106 Wrocław, Rynek-Ratusz 11/12.

§ 17
Osoby, które rozpoczęły zdobywanie odznaki przed dniem 15 stycznia 2018 r., mogą kontynuować jej zdobywanie według ówczesnego wykazu szczytów.

§ 18
Niniejszy regulamin został uchwalony na posiedzeniu Zarządu Oddziału Wrocławskiego PTTK w dniu 17 stycznia 2011 r. i obowiązuje od daty jego uchwalenia, wraz z poprawkami uchwalonymi w dniu 15 stycznia 2018 r.← Powrót